Djurparker i Sverige

Djurparker – hur definierar man sådana egentligen? Enligt Jordbruksverket, som är ansvarig myndighet, så är huvudregeln att en anläggning som visar djur för allmänheten minst sju dagar per år räknas in under benämningen djurpark. Därför innebär det alltså att även 4H-gårdar och stadsparker, eller andra, som på något sätt visar djur hör hit.

Det finns ett regelverk för djurparker i Sverige. Innan en djurpark ens kan öppna måste Länsstyrelsen lämna tillstånd för verksamheten. Därför kontrollerar man att personalen är rätt utbildad, att den inredning som finns stämmer överens med de aktuella djurens behov samt att utrymmen är tillräckligt stora.

Om djurparken vill ha djur av vilda arter behöver man ytterligare ett tillstånd för detta.

Vill någon dessutom hålla djur av en hotad art krävs ett särskilt tillstånd. Här kan du läsa mer om detta.

Personal i djurparker

Självfallet måste den person som innehar ansvaret för djuren ha både lämplig utbildning och erfarenhet. Men sedan måste varje djurpark ha en veterinär som är kopplad till parken. Uppgiften är förstås dels att förebygga och behandla skador/sjukdomar, och dels att vara rådgivare gällande skötsel och hantering. Veterinären ska besöka anläggningen minst fyra gånger per år (eller en gång per kvartal!).

Återigen gäller lite speciella regler om parken visar vilda djur. Då måste det även finnas en zoolog med koppling till en sådan djurpark. Zoologen är den som ska bidra med råd och tips om djurens miljö samt vad som är lämpligt som foder. Här gäller att besök ska ske minst en gång per halvår.

Djurens beteende och mat

Naturligtvis är tanken att de djur som finns i olika djurparker ska kunna bete sig så naturligt som möjligt. De ska heller inte kunna skada sig själva, varandra eller människor som arbetar med dem. Det är inte tillåtet att tjudra djur, de ska få röra sig fritt och i grupp eller åtminstone par. Läs mer om vilka regler som gäller här.

Alla djur ska ha tillsyn minst en gång varje dag. Det ska även finnas obegränsad tillgång till dricksvatten. De allra flesta djuren får mat dagligen, men vissa arter kan vara undantagna för just daglig utfodring. Exempel på sådana djur kan vara rovdjur, fiskar, grodor och olika kräldjur.

Vill djurparken mata djur med obearbetade animaliska biprodukter (till exempel fisk-, kött- eller benmjöl) måste det också få godkänt från Länsstyrelsen.

Det är strängeligen förbjudet att mata djur med matavfall av olika slag. Detta beror på att allvarliga sjukdomar, som mul- och klövsjuka eller svinpest, riskerar spridning på detta vis.

Vad är då bra med djurparker?

Idag har vi stora kunskaper inom djur- och växtvärlden. Därför kan både barn och vuxna lära sig mer via djurparker, som kan fungera som ett slags center gällande biologisk mångfald. Dessutom i en miljö som är underhållande och stimulerande.

Ett annat argument gäller hotade arter. Här är det djurparkerna som, i allt högre utsträckning, enligt somliga spelar en helt avgörande roll vad gäller vissa arters överlevnad. Här finns också möjligheten att samarbeta, till och med över landsgränser, för att öka populationen av utrotningshotade djur.

Svenska Djurparksföreningen är en branschorganisation och har 21 medlemmar plus sju associerade medlemmar. Man verkar, bland annat, för att öka djurparkernas status som seriösa institutioner inom bevarande, forskning samt utbildning.

Comments are closed.